LIDER CZY STATYSTA? EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE | PERSPEKTYWA BIZNESU

Sesje plenarne

Sesja plenarna EFNI to debata z udziałem wszystkich uczestników konferencji. W programie EFNI 2012 było pięć sesji plenarnych. Wszystkie odbyły się w Pawilonie Nowych Idei.

[wptabs type=”accordion” mode=”horizontal”]
[wptabtitle] 1 | Europejskie interesy i obowiązki wobec świata. – podsumowanie[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Środa | 26 września 2012 | 15.00 – 16.30 | Pawilon Nowych Idei


PODSUMOWANIE

Podczas sesji otwierającej Europejskie Forum Nowych Idei Günter Verheugen podkreślił, że w interesie Europy jest aktywne uczestnictwo w tzw. „global governance”, systemie podejmowania decyzji w najważniejszych sprawach polityki światowej. Aby to osiągnąć Europa musi połączyć konkurencyjną gospodarkę z pogłębioną integracją polityczną. Zdaniem Verheugena  w interesie UE leży również wzmacnianie stosunków z państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz zakotwiczenie Turcji w instytucjach unijnych.

Według profesora Normana Daviesa, Unia Europejska ma trzy zasadnicze interesy we współczesnym świecie: osiągniecie bezpieczeństwa zewnętrznego, wypracowanie wspólnej polityki zewnętrznej oraz zapewnienie dobrych relacji ze wszystkimi sąsiadami.

Nadia Arbatova wskazała, że UE powinna działać na rzecz takich form relacji, które w sposób aktywny angażują do współpracy Turcję i Rosję. Jako przykład podała projekt wspólnego rynku energetycznego, który według niej powinien być przedsięwzięciem UE, Rosji i Turcji.

Zbigniew Brzeziński podkreślił, że fundamentalne znaczenie ma zaangażowanie Unii, w bliskim partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi,  w sprawy Rosji, Turcji, Bliskiego Wschodu i Azji. Zwrócił też uwagę, że pasem transmisyjnym pomiędzy UE i Rosją jest Ukraina. Dlatego powinna się ona cieszyć szczególnym zainteresowaniem Unii.  Dodał też, że aby zyskać wiarygodność na kolejne dekady, UE potrzebuje celu ponadczasowego. Może być nim misja aktywnego zaangażowania w najważniejsze kwestie geopolityczne świata i przyczynianie się do ich rozwiązywania.

WNIOSKI

•    Kluczowym interesem Unii Europejskiej jest  aktywne uczestnictwo w „global governance”.

•    Utrzymanie znaczącej pozycji UE w świecie będzie możliwe tylko dzięki pogłębieniu integracji politycznej oraz wspólnej, spójnej polityce zewnętrznej.

•    W interesie UE jest działanie na rzecz współpracy wielostronnej angażującej Turcję i Rosję.

•    Unia Europejska powinna aktywnie angażować się w najważniejsze kwestie geopolityczne świata i przyczyniać się do ich rozwiązywania w ramach partnerstwa transatlantyckiego.

PARTNER SESJI Orange

Prowadzący: Maciej Witucki, prezes Orange Polska

Paneliści:

Nadia Arbatova, politolog, dyrektor Departamentu Europejskich Studiów Politycznych Rosyjskiej Akademii Nauk
Zbigniew Brzeziński, doradca Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie
Norman Davies, profesor historii, członek Akademii Brytyjskiej
Günter Verheugen, profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, b. wiceprezydent Komisji Europejskiej, Niemcy

RAPORT OTWARCIA

REKOMENDACJE

 

[/wptabcontent]
[wptabtitle] 2 | Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna. – podsumowanie[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Czwartek | 27 września 2012 | 09.00 – 10.30 | Pawilon Nowych Idei


PODSUMOWANIE

– Przemiany demograficzne, kryzys gospodarczy i presja na podnoszenie konkurencyjności gospodarki wymuszają przewartościowanie dotychczasowego europejskiego modelu społecznego – podkreślali paneliści sesji moderowanej przez prezesa PKN Orlen Jacka Krawca.
Phillip Blond przekonywał, że instytucje państwa opiekuńczego nie nadążyły za zmianami. – Współczesny kapitalizm stał się systemem typu win-lose. Zwycięzcy zgarniają wszystko, przegrani odchodzą z niczym i mają coraz mniejszą szansę na to, że przy kolejnym rozdaniu los się do nich uśmiechnie – mówił. Jego zdaniem, Europa powinna inwestować w te instytucje państwa opiekuńczego, które zwiększają możliwości radzenia sobie na rynku, np. uczenie się przez całe życie.  To klucz do  zachowania solidarności i konkurencyjności.
Zdaniem Aleksandra Smolara  budowa państwa opiekuńczego jest domeną kompromisów. Wypracowywanie ich jest jednak bardzo trudne. – Dobrobyt staje się coraz bardziej sprawą indywidualną, a coraz mniej przedmiotem wspólnej troski  – podkreślał.
Jose Ignacio Torreblanca wskazywał, że Europa jest zarażona wirusem braku solidarności. Bolączką naszego kontynentu nie jest jedynie zła sytuacja na rynkach światowych, ale szczególny kryzys legitymizacji UE – mówił. – U jego podłoża leży przekonanie, że niektóre kraje i regiony otrzymują ze wspólnej kasy nieproporcjonalnie mało do wkładu.
– Zagrożeniem dla Europy jest zapadanie się państwa opiekuńczego pod własnym ciężarem.  Przerośnięte funkcje państwa opiekuńcze należy ciąć – ale z chirurgiczną precyzją, nie naruszając spokoju społecznego – podkreślał Adam Michnik.

WNIOSKI

•    Europejski model społeczny może przetrwać w różnorodnych wariantach dzięki elastyczniejszemu prawu unijnemu, oparciu na narodowych tradycjach i zawarciu lokalnych porozumień między państwem, biznesem, a partnerami społecznymi.

•    Przerośnięte funkcje państwa opiekuńczego należy redukować, nie naruszając jednak instytucji gwarantujących spokój społeczny,

•    Należy inwestować  w te instytucje państwa opiekuńczego, które zwiększają możliwości radzenia sobie na rynku pracy.

PARTNER SESJI PKN Orlen

Prowadzący: Jacek Krawiec, prezes Zarządu PKN Orlen S.A.

Paneliści:

Phillip Blond, filozof, dyrektor think tanku ResPublica, Wielka Brytania
Adam Michnik, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”
Sławomir S. Sikora, prezes Zarządu Citi Handlowy
Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego
Jose Ignacio Torreblanca, dyrektor madryckiego biura Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych, Hiszpania

RAPORT OTWARCIA

REKOMENDACJE

 

[/wptabcontent]
[wptabtitle] 3 | Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie? – podsumowanie[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Czwartek | 27 września 2012 | 12.45 – 14.15 | Pawilon Nowych Idei


PODSUMOWANIE

– Nawoływanie do zwiększenia aktywności państwa w gospodarce staje się świecką religią i nie ma nic wspólnego z faktami – dowodził Leszek Balcerowicz, otwierając sesję plenarną prowadzoną przez prezesa PZU SA Andrzeja Klesyka.
Zdaniem profesora, państwo powinno skupić się na swoich klasycznych funkcjach: zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa, dobrze działającego wymiaru sprawiedliwości i podstawowych usług socjalnych, a wycofać z nadmiernych regulacji i funkcji redystrybucyjnej.
Magdalena Środa przypomniała jednak, że w myśli liberalnej państwo jest niezbędne dla ochrony podstawowych praw człowieka – wolności, własności, bezpieczeństwa i szczęścia, a jednym ze środków zapewniających właściwe realizowanie tych praw jest polityka redystrybucyjna chroniąca słabszych, biednych i wykluczonych.
Ulrich Grillo, wiceprezydent największej organizacji pracodawców niemieckich zauważył, że państwo powinno pomóc gospodarce w odzyskaniu konkurencyjności, np. poprzez ustalenie takich ram działalności gospodarczej, które zapewniają stabilność i rozwój.
Włoski ekonomista, Attilio Celant wskazywał, że państwo nie jest w stanie sprostać stojącym przed nim wyzwaniom, także na poziomie regionalnym. Coraz częściej ustępuje więc miejsca międzynarodowym przedsiębiorstwom.
Danuta Hübner podkreśliła, że głównym zadaniem państw powinno być inwestowanie w sektor innowacji i badania, aby napędzać rozwój gospodarki. Skrytykowała sprowadzanie roli Unii i państw narodowych do kwestii regulacji. – Państwa powinny aktywnie współpracować, by stworzyć konkurencyjny, silny, jednolity rynek – przekonywała.

WNIOSKI

•    Państwo powinno skupić się na swoich klasycznych funkcjach: zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa, dobrze działającego wymiaru sprawiedliwości i podstawowych usług socjalnych, a wycofać się z prób nadmiernych regulacji i funkcji redystrybucyjnej.

•    Państwo jest niezbędne dla ochrony podstawowych praw człowieka – wolności, własności, bezpieczeństwa i szczęścia. Dlatego ograniczając politykę redystrybucyjną należy pamiętać o ochronie słabszych, biednych i wykluczonych.

•    Głównym zadaniem państw jest inwestowanie w sektor innowacji i badania, aby napędzać rozwój gospodarki.

 

PARTNER SESJI PZU

Prowadzący: Andrzej Klesyk, prezes Zarządu PZU S.A.

Paneliści:

Leszek Balcerowicz, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Attilio Celant, Uniwersytet La Sapienza, Włochy
Ulrich Grillo, wiceprezydent organizacji pracodawców BDI, Niemcy
Danuta Huebner, posłanka do Parlamentu Europejskiego
Magdalena Środa, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

RAPORT OTWARCIA

REKOMENDACJE

 

[/wptabcontent]
[wptabtitle] 4 | Czy kwoty i parytety mają sens? – podsumowanie[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Czwartek | 27 września 2012 | 16.00 – 17.30 | Pawilon Nowych Idei


PODSUMOWANIE

– Nic się samo nie wyrówna. Zwiększenie udziału kobiet z zarządach i radach nadzorczych możliwe będzie tylko wtedy, jeśli na najwyższych szczeblach zostaną wyznaczone cele dotyczące udziału kobiet, a potem nastąpi odpowiedzialna i konsekwentna ich realizacja – przekonywały uczestniczki debaty.

Irene Natividad zwróciła uwagę, iż obecność kobiet w zarządach wpływa pozytywnie na rezultaty finansowe spółek. Wskazała też na rosnącą popularność kwot, jako narzędzia zwiększania udziału kobiet w biznesie. – To narzędzie motywujące świat biznesu i polityki do „odnajdywania” kompetentnych kobiet – mówiła. – I najskuteczniejszy instrument przeciwdziałania dyskryminacji – wtórowała jej Henryka Bochniarz.
Erika Kvapilova zauważyła, że wpływ kobiet na biznesowe i polityczne procesy decyzyjne jest kluczowy dla równouprawnienia płci. Podkreśliła jednak, że kwoty i parytety są rozwiązaniem tymczasowym.
Lena Kolarska-Bobińska zwróciła uwagę, że kwoty wywołują emocjonalną reakcję przeciwników, bo konsekwencją ich wprowadzenia jest zmiana funkcjonowania systemu sprawowania władzy i podejmowania decyzji – ze zmaskulinizowanego na bardziej sfeminizowany.

Małgorzata Fuszara przypomniała, że podczas debaty o parytetach politycznych w Polsce padały pytania o to, skąd wziąć kobiety – polityczki. Wszystkie partie jednak je znalazły. – Tak samo będzie w biznesie  – przekonywała.

Rohini Anand rekomendowała stosowanie w firmach praktyk równościowych Sodexo: akceptacji dla kobiecego stylu przywództwa, szkoleń antystereotypowych, elastycznych form pracy oraz mentoringu adresowanego do kobiet.

WNIOSKI

•    Wpływ kobiet na biznesowe i polityczne procesy decyzyjne jest kluczowy dla równouprawnienia płci.
•    Kwoty i parytety należy traktować jako tymczasowe rozwiązanie na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn w życie społecznym.
•    Kwoty są narzędziem motywującym świat biznesu i polityki do „odnajdywania” kompetentnych kobiet.
•    W przedsiębiorstwach należy wprowadzać tzw. dobre praktyki równościowe, m.in. akceptację dla kobiecego stylu przywództwa, szkolenia antystereotypowe, mentoring adresowany do kobiet.

PARTNER SESJI Diversity Index

Prowadzący: Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, Kinga Rusin, dziennikarka, TVN

Paneliści:

Rohini Anand, pierwsza wiceprezes i globalna dyrektorka ds. różnorodności i integracji Sodexo, USA
Małgorzata Fuszara, kierowniczka Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Lena Kolarska-Bobińska, posłanka do Parlamentu Europejskiego
Erika Kvapilova, dyrektorka Programu UN Women na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią, Słowacja
Irene Natividad, prezydent Global Summit of Women, USA

RAPORT OTWARCIA

REKOMENDACJE

[/wptabcontent]
[wptabtitle] 5 | Turcja i Unia Europejska wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie. – podsumowanie[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Piątek | 28 września 2012 | 09.00 – 10.30 | Pawilon Nowych Idei


PODSUMOWANIE

Zdaniem Gϋntera Verheugena Turcja stała się strategicznie ważniejsza dla Unii Europejskiej,  niż Europa dla Turcji. Samodzielna polityka w regionie w oparciu o militarno-polityczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi oraz społeczno-kulturowe więzi ze światem arabskim windują kraj na pozycję głównego rozgrywającego w Eurazji. Cevdet Yilmaz podkreślił, że obecny kryzys gospodarczy w Europie bardzo niepokoi Turcję, bo to właśnie gospodarka zbliża dziś te dwie przestrzenie najbardziej. Zwrócili na to także uwagę Jϋrgen Thumann i Ludwik Sobolewski. Ayşegül İldeniz podkreśliła, że w Turcji następują ważne zmiany społeczne. Młodzi są dynamiczni, zinformatyzowani, otwarci, aktywni i żądni sukcesu. Jednocześnie, tylko 17 proc. społeczeństwa wierzy, że akcesja do UE się ziści. To prowadzi do szukania alternatyw.

Minister Yilmaz podkreślił, że Turcja buduje mocną pozycję w regionie, ponieważ od tego zależy jej stabilizacja i polityczna przyszłość. Europa może się temu biernie przyglądać albo wspólnie zaangażować, proponując i wypracowując wspólne inicjatywy. Zdaniem Zbigniewa Brzezińskiego, obecność Turcji w UE byłaby korzystna dla obu stron. Warto dostrzec ważną różnicę: Rosja jest kulturowo i religijnie europejska, ale jej praktyka polityczna znacznie odbiega od europejskich standardów; w Turcji odwrotnie – kultura i religia wydają się Europie odległe, natomiast nastawienie elit do budowania państwa, wprowadzania zmian i uprawiania polityki są ze wszech miar europejskie.

 

Prowadzący: Małgorzata Bonikowska, partner zarządzający, wydawca magazynu „THINKTANK”

Paneliści:

Zbigniew Brzeziński, doradca Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie
Ayşegül İldeniz, dyrektorka oddziału Intel Corporation na Turcję, Środkowy Wschód oraz Afrykę, Turcja
Ludwik Sobolewski, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Beata Stelmach, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Jürgen Thumann, prezydent BUSINESSEUROPE, Niemcy
Günter Verheugen, profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, b. wiceprezydent Komisji Europejskiej, Niemcy
Cevdet Yilmaz, minister rozwoju, Turcja

RAPORT OTWARCIA

REKOMENDACJE

[/wptabcontent]
[/wptabs]